Thank you for your message

x

سلب مسئولیت

سلب مسئولیت - دفتر وکالت احمری

این وب سایت فقط برای اطلاعات است و بهیچ عنوان یک مشاوره قانونی به حساب نمی آید. و همچنین مسولیت قانونی – ارتباط بین وکیل و موکل – مسولیت نگهداری اطلاعات و یا رابطه دیگر به هر شکل بوجود نمیآورد و وجود ندارد. هر اطلاعاتی که در این وب سایت ملاحظه و یا دریافت میشود باید تایید و تصویب شود بوسیله خود شما با انتخاب کردن یک وکیل از این سازمان و با پرداخت بیعانه حتمی است که وکیل انتخاب شده با نوشتن قرارداد و و امضا طرفین و قبولی امضا از طرف شرکت حقوقی. اطلاعاتی که بوسیله ایمیل بدست ما میرسد میتواند محرمانه نباشد و اطلاعات و مدارک نباید بوسیله ایمیل به دفتر ما ارسال شود. و یا قبل از امضا قرارداد با دفتر . همچننین هر مدرک و یا اطلاعات محرمانه و حساس و استراتژیک یا اطلاعات مهم از نطر زمان نباید بوسیله ایمیل بازگردان شود بدون در نظر گرفتن امنیت آن و ایجاد رابطه رسمی بین وکیل و موکل این شرکت.