چه کاری برای شما انجام می دهیم

آنالیز کلی از طریق آزمایش خون و اسکن بدن بصورت هفتگی

تشخیص و ارزیابی مشکل اصلی

تشخیص کمبودهای بدن و تجویز ویتامین ها و مینرال های متناسب هر فرد

باز گرداندن بخش عمده ی هزینه ها پس از رسیدن به وزن ایده ال