دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

استشهاد

  • استشهاد تغییر نام
  • استشهاد سفرهای حج و عمره
  • استشهاد اصالت اسم

مدارک مسافرتی

  • اجازه‌نامۀ‌ سفر
  • درخواست پاسپورت
  • استشهاد سفرهای حج و عمره

اظهارنامه‌های قانونی

کپی برابر اصل

گواهی اسناد ترجمه

 

کلیک کنید و مقاله را بخوانید کلیک کنید و ویدئو را ببینید کلیک کنید و پادکست را گوش کنید
Click here to view articles icon podcast

 

 

وکیل ایرانی در تورنتو

تاییدیه کپی برابر اصل در انتاریو

تاییدیه کپی برابر اصل در ریچموندهیل

تاییدیه کپی برابر اصل در تورنهیل