دفتر وکالت‌ احمری تلاش می‌کند که موکلین را در تمام مراحل پرونده شریک سازد و وقت کافی برای‌ آموزش نکات مهم پروندۀ‌ حقوقی ایشان را در نظر می‌گیرد تا از تمامی ابعاد پروندۀ خود مطلع باشند

سوگند وکیل در استان انتاریو

مطابق با بخش 21 (1) آیین نامه 4 انجمن حقوقی انتاریو، سوگند مورد نیاز برای متقاضی برای صدور مجوز وکالت در انتاریو به عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی به شرح زیر است:

 من… افتخار و امتیاز ، وظیفه و مسئولیت وکالت را به عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در استان انتاریو را می پذیرم.

 من از حقوق و منافع اشخاصی که وکالت آن ها را میپذیرم ، محافظت و دفاع می کنم. من همه موارد را صادقانه و در حد توانم انجام خواهم داد.

 من از منافع هیچکس غفلت نخواهم کرد و صادقانه به بهترین وجه از منافع موکل خود دفاع  و حمایت می کنم.

 من از شكايت منطقي و مستدل خودداري نخواهم كرد ، و نيز به بهانه هاي واهي ، دعاوي را مطرح نخواهم كرد.

 من قانون را به نفع یا تعصب هیچ کس منحرف نخواهم کرد ، اما در همه امور باید صادقانه و با صداقت و متمدنانه رفتار کنم.

 من به دنبال اطمینان از دسترسی به عدالت و دسترسی به خدمات حقوقی هستم. من به دنبال بهبود اجرای عدالت خواهم بود. من از حاکمیت قانون حمایت خواهم کرد و از حقوق و آزادی های همه افراد دفاع خواهم کرد.

 من باید استانداردهای اخلاقی حاکم بر حرفه ام را به شدت رعایت و تقویت کنم. قسم میخورم تا همه این موارد را در حد دانش و توانایی خود رعایت کنم و انجام دهم.